Meditujte na plné obrátky

Fenomén meditáciou je vďakabohu v poslednej dobe stále rozšírenejšie a je o ne a ich realizácii čoraz väčší záujem. V súvislosti s tým však existuje pomerne dosť rozdielnych názorom na to, čo je to meditácia, ako meditovať a či vôbec meditovať. Preto som sa rozhodol aktualizovať jeden starší článok doplnením o nové informácie.
Pretože v tejto oblasti panuje veľa rôznych a mnohokrát protichodných názorov, snažil som sa urobiť ucelený prehľad s objasnením niektorých pojmov a vychádzal som pri tom do značnej miery z názorov Paula Bruntona. Najmä definície meditácie a kontemplácie je často používaná vzájomne v obrátenom význame. Doplnil som informácie najmä o svoje nové skúsenosti s meditáciami, ktoré som predtým ešte nemal.

relaxácia
Zrejme najmenej rozporov vzbudzuje pojem relaxácie. Bežne je relaxácia definovaná ako zmierneniu či uvoľnenie psychického či fyzického napätia. Podľa môjho pohľadu je táto definícia trochu zužujúci. Vhodnejšie sa mi zdá definícia relaxácie ako činnosti prípadne nečinnosti smerujúce k zharmonizovanie nášho psychického a fyzického stavu. Relaxáciou môžu byť pre niekoho činnosti aj veľmi náročného psychického či fyzického charakteru ako napr. Adrenalínové športy.

Podstatou relaxácie je, že vykonávame činnosti smerujúce k vyváženie nerovnovážneho stavu našej duše či tela. Všetko je samozrejme veľmi individuálne, záleží na podmienkach a mentalite každého jedinca a nemožno preto stanoviť jednoznačné všeobecné odporúčanie pre všetkých. Pre niektorých duševne pracujúcich ľudí je vhodné fyzické vypätie pri športe niekedy vedúce až takmer k úplnému vyčerpaniu, zatiaľ čo ťažko fyzicky pracujúci človek by túto formu zrejme za relaxáciu nepovažoval.

Považujem za potrebné zdôrazniť, že relaxáciou môžu byť aj činnosti, ktoré sú službou prospešnú pre ostatných. Pre mňa sú relaxáciou napríklad varenie, štiepanie dreva alebo niektoré druhy opráv či úprav v domácnosti. Okrem športu býva dobrou relaxáciou hudba, najmä ak je aktívne prevádzkovaná. Meditácie a kontemplácie sa dajú považovať za jednu z foriem relaxácie.

Pretože harmonický stav duše a tela je nutným predpokladom pre harmonický a šťastný život, je dôležité venovať aj patričnú pozornosť vhodné relaxáciu. Mnoho ľudí, ktorí tvrdili, že nemajú na relaxáciu čas a podmienky, po dlhšej dobe zanedbávanie relaxácie zistili, že zrazu majú veľa voľného času v nemocnici, na lôžku doma, v invalidnom dôchodku, alebo po vynútenom odchode z práce kvôli výrazne zhoršenému pracovnému výkonu. Dlhodobé podcenenie relaxácie máva väčšinou negatívne následky.

Koncentrácia pozornosti na disharmóniu psychického a fyzického stavu je podmienkou pre zistenie príčiny a stanovenie najvhodnejšieho spôsobu relaxácie pre konkrétneho jedinca. Jednou z metód na analýzu a stanovenie vhodnej relaxácie môže byť meditácia.

meditácia
Pod tento pojem je zahŕňané toľko rôznych foriem ľudských činností až nečinnosťou, že je prekvapujúce, že sú spájané zhodným názvom. Dokonca je tento pojem používaný aj s pejorativním významom ako neúčelné úvahami nad nejakou vecou.

Je ťažké nájsť jeden zjednocujúci prvok v tomto labyrinte foriem, najmä ak sa dostaneme aj do tej varianty (ktorá sa mi zdá celkom príťažlivá), že určitou formou meditácie by sa mohla (alebo mala) stať väčšina našich bežných každodenných činností, ako je napríklad stravovanie . Keď sa však napriek tomu pokúsim o stanovenie tohto prvku, tak sa zdá, že týmto zjednocujúcim prvkom by mohla byť koncentrácia pozornosti na určitú činnosť prípadne na nečinnosť. Činnosťou sa v danom prípade rozumie nielen činnosť fyzická, ale najmä mentálne aktivita.

Obdobne ako u relaxácie je nepochybne všeobecná prospešnosť pre človeka podstatne ovplyvnená jej konkrétne formou pre konkrétneho človeka a obdobne ako u relaxácie by mala byť vhodná forma volená najmä meditujícím jedincom najlepšie pomocou intuície. Aj keď som si vedomý isté obdobu definície v kruhu, tak najvhodnejšej formy (samozrejme sa nemusí jednať len o jednu formu) možno získať práve pri meditácii. Väčšinou vývoj prebieha tým spôsobom, že začínajúci hľadá vhodné formy v literatúre alebo na internete, od skúsených meditujúcich či na seminároch zaoberajúcich sa touto tematikou a neskôr si vyberá vhodné formy pre seba alebo si ich sám vytvára.