NUMEROLÓGIA

NUMEROLÓGIA

Ako už spoznali dávne civilizácie pred nami, čísla sú viac ako znaky, majú svoj význam. Čísla vibrujú v súlade s vesmírnymi silami, sú ich zrkadlami a nesú v sebe obrovské množstvo informácií o zákonitostiach Vesmíru, ktoré sa podľa hermetického zákona „Ako hore, tak dole“ prejavujú aj v hmote tu na Zemi. Čísla sú pevne dané, nemenné, nepodliehajú linearite času, a teda veľmi presne popisujú zákonitosti, ktoré sú v jednom konkrétnom okamihu dané. Za otca numerológie, prastarej vedy o význame a pôsobení čísel, je považovaný významný grécky filozof, matematik, jasnovidec a vedec Pytagoras.

Pytagoras – mystik, mág, vedec, filozof

Pytagoras (570 – 500 pred nl), prezývaný aj ako otec čísel, bol významný mystik, muž, ktorého narodenie a nesmierny význam pre budúcnosť ľudstva predpovedala kňažka Pýtia z Delfskej veštiarne. Pytagoras bol veľkým cestovateľom, hovorí sa, že precestoval celý vtedy známy svet. Pytagoras študoval u indických brahmínov, kde spoznal a prijal myšlienku reinkarnácie a putovania duší mnohými životmi. Taktiež bol zasvätený do mnohých mystérií starodávnych babylonských i chaldejských národov, miloval učenie, skúmanie, bádanie i meditáciu nad pravou povahou všetkých vecí. Pozorovanie bolo hlavným zdrojom jeho znalostí.

Láska k múdrosti

Pytagoras pozoroval formu vecí a dejov, avšak neposudzoval iba princípy, ktoré boli zjavné, ale aj vo vnútri skrytú esenciu, pravý, vesmírnymi silami daný význam. Pytagoras podporoval mnohé mystické školy. Sám založil slávnu filozofickú Pytagorovu školu, ktorá bola pevným spoločenstvom, riadeným podľa prísnych pravidiel. Pytagorova osobnosť a učenie inšpirovali mnoho ďalších známych a úspešných bádateľov, mystikov a filozofov, ako bol napr. Cicero, Ovidius, Platón, Giordano Bruno, Johannes Kepler a ďalší. Zavedenie pojmu „filozofia“ sa taktiež pripisuje Pytagorovi. Toto slovo sa skladá zo slov filein, milovať a sofos, múdry, alebo sofia, múdrosť. Na tomto mieste treba upozorniť, že výraz filozofie je potrebné používať iba v tomto tvare. Moderný prepis filozofie mení význam, pretože zofos je temný, tmavý, šerý, ponurý, zahmlený, kalný, zašlý, mdlý.

Vesmírna symfónia čísel

S úctou a obdivom hľadel Pytagoras k nebesiam, v ktorých sídlil najmúdrejší z najmúdrejších, Tvorca všetkého, ktorého múdrosť môžeme iba milovať, obdivovať a pokúšať sa k nej svojou usilovnosťou čo najviac približovať. Údajne to bol práve Pytagoras, kto prvýkrát použil výraz Kosmos. Ten vnímal ako dokonalý systém, syntézu mužského a ženského princípu, ktoré svojim vzájomným pôsobením tvoria dynamickú súhru nekonečne tvorivej energie. Táto energia guľovitého tvaru, zvaná Monad, je základom všetkého, čo je. Z nej je budovaná neviditeľná stavba sveta, pomery medzi jednotlivými prvkami Vesmíru, čísla i geometrické tvary. Čísla sú vlastne stopy, vedúce ku skutočnej štruktúre Vesmíru, znaky, ktoré v sebe nesú pravdivú informáciu o povahe vesmírnych síl.

Čísla sú symboly

Pokiaľ je Vesmírna symfónia symbolizovaná dokonalou súhrou čísel, potom je možné na základe pravidla „Ako hore, tak dole“ s istotou povedať, že čísla ovplyvňujú naše životy viac, než si uvedomujeme. Ak sú energie planét a vesmírnych telies a ich vzájomné postavenie v dobe nášho narodenia prevediteľné do číselných hodnôt, tak rovnako, ako platí astrológia a výklad horoskopu, môžeme vziať do úvahy aj číselný rozbor. Numerológia je, ako názov napovedá, sofistikovaná tradičná dávnoveká náuka zaoberajúca sa štúdiom čísel a ich odrazu v našich životoch. Numerológia, rovnako ako astrológia, slúži na naše sebapoznanie, na pochopenie seba samého v rámci sveta a Kozmu.

Numerologický rozbor z dátumu narodenia

Numerológia, podobne ako astrológia, vychádza z dátumu narodenia. Na určenie základnej charakteristiky povahy a životnej cesty sa používa numerologická mriežka, do ktorej sa zapisujú všetky čísla dátumu narodenia. Z numerologickej mriežky sa možno dozvedieť základné informácie o charaktere človeka, o jeho talentoch, slabostiach i predpokladoch. Sčítaním numerických hodnôt jednotlivých čísel dátumu narodenia je možné získať životné, osudové číslo, ktoré vypovedá o smere životnej cesty, poslaní, karme, úlohách, prekážkach a lekciách, ktoré sú v pláne vývoja duše. V rámci numerologického rozboru sa vypočítava aj číslo osobnej ročnej vibrácie, platnej na obdobie jedného roka.

Numerologický rozbor z mena

Všetky starodávne kultúry sveta používali abecedu zároveň s číslicami, ktoré boli k jednotlivým písmenám alebo znakom abecedy pridelené. Napríklad v gréčtine znamenali písmená α (alfa) – θ (théta) číslice 1 – 9, ďalšie písmená v abecede znamenali desiatky a písmená, ρ (rhó) – ω (ómega) stovky. Podobne to bolo aj v hebrejčine. Numerológia preto môže pracovať aj s číselnými hodnotami písmen, z ktorých je zložené meno a priezvisko, alebo akékoľvek iné slovo. Je možné vypočítať číselnú hodnotu akéhokoľvek názvu alebo výrazu a vyvodiť z neho informácie.

Sebapoznaním k spokojnému životu

Každý človek na svete si praje byť šťastný a zdravý, mať spokojné a harmonické vzťahy s druhými, vyjadriť samého seba a naplniť svoje poslanie. K tomu je však potrebné poznať a prijímať svoje prednosti i nedostatky, talent a prekážky, pochopiť svoju cestu v tomto živote. Numerológia predstavuje jednu z ciest, ako dosiahnuť sebapoznanie.