Rozdelenie a členenie mágie a magických praktík

Rozdelenie a členenie mágie a magických praktík

V zásade možno povedať, že existuje niekoľko spôsobov ako ju možno deliť, pričom ani jeden z týchto spôsobov nie je plne uspokojivý ani pre kultúrnu antropológiu ani pre mágii. Každé z týchto delenia totiž naráža na niektoré nedostatky. Z hľadiska hermetikov je pre rozdelenie dôležité, ako mág pracuje a aké sú jeho ciele, zatiaľ čo z hľadiska kultúrnych antropológov je veľmi dôležitý aj postoj spoločnosti k mágii. Prakticky jediné rozdelenie o ktorom panuje zhoda je rozdelenie geografickej na mágiu východnú a západnú a potom samozrejme v delenie na praktickú a teoretickú. Najstarším známym delenim mágie je zrejme klasické rozdelenie na mágiu prirodzenú (Magia naturalis) a mágiu nadprirodzenú (Magia innaturalis), čo je delenie, ktoré používali stredovekí autori a ktoré sa dodnes objavuje v dielach mágov i kultúrnych antropológov a etnografov. Mágia prirodzená pomocou rôznych úkonov, bylín atp. pôsobila na objekt, čím splývala sa spagyrií, magia innaturalis bola potom práce v astrálu.Toto delenie je z hľadiska mágov pomerne presné, jeho nevýhodou je, že nedokáže postihnúť novodobé vplyvy, ktoré modernú mágiu ovplyvňujú a že jsou úplne neprehľadné pre laikov. Z hľadiska antropologického prístupu je nevýhodné, pretože pracuje s málo vypovedajúcimi skutočnosťami. K tomuto delenie je možno ešte pripojiť tzv. Zdvihnu mágiu, ktorej cieľom je poznanie prírodných zákonov. Najznámejšie delenie rozdeľuje mágiu podľa magické praxe na bielu a čiernu mágiu, problémom tohto delenia je, že mágia za hlavnú nepovažuje prostriedok, ale cieľ ktorým je mág vedený, čo je málo známy fakt a medzi laikmi často panuje presvedčenie, že záleží práve na prostriedkoch.
Navyše magický cieľ sa meria pomerne zložitou úvahou o tom, či je alebo nie je pre objekt prirodzený. Preto považovať demonológiu za čiernu mágiu je veľmi skresľujúce a nepresné, čierna mágia usiluje o ciele, ktoré sú proti vôli, toho voči komu je použitá. Biela mágia je potom taká mágia, ktorá je vedená eticky nezávadným cieľom. K tomuto delenie býva pridávaná ešte sexuálnej mágie označovaná ako červená, z hľadiska priradenie k týmto typom sa podľa mnohých odborníkov ide o zaradenie skôr nešťastné. Hoci toto delenie je veľmi problematické, stalo sa najpoužívanejším. Pomerne časté je, že fantasy literatúra toto delenie používa zle a napr. Milostná kúzla považuje za bielu mágiu, hoci majú eticky problematický cieľ a sú pre objekt neprirodzená. Do tohto delenia sa musí zahrnúť aj kabalistická mágia, ktorá je z hľadiska praxe trochu špecifická. Ďalšie rozdelenie sa týka toho s kým praktík pracuje, toto rozdelenie používajú iba okultisti a Hermetici, z vedeckého pohľadu nemá prílišný význam. Mágia sa tak delí na vyššiu tzv. Teurgii, kedy mág pracuje s vyššími (božskými) bytosťami, a psychurgii, kedy je pracované s astrále.
Ďalšie delenie, s ktorým sa možno stretnúť, má význam z hľadiska kultúrnych antropológov či etnografov, okultisti sa s ním nijako nestotožňujú a vo svojich dielach ho nijako nekomentujú. Podľa tohto delenia existuje náboženská mágia , čo znamená, že mágia je náboženstvom sama o sebe, alebo je ňou náboženstvo prispôsobené. Druhým odvetvím je potom tzv. Progresívna mágia, kedy mágia nie je náboženstvom, ale je filozofiou a rituálnou mágiou. Posledným spôsobom, ako býva delená mágie, je delenie podľa toho, čo mág vykonáva. Toto delenie však pomerne dosť narúša samotný princíp mágie, lebo nie je hodnotené z hľadiska cieľov ani z hľadiska schopností, ale iba z hľadiska činu, sú v ňom zlučované princípy biele i čiernej mágie, nezáleží ani na tom, ako k mágii pristupovalo jej okolie. Toto rozdelenie býva považované za laickej. Možno v ňom nájsť pomerne širokú škálu kúziel, z ktorých niektoré skôr spadajú do kategórie čarodejníctva či povier. Najčastejšie sem býva zoradený magicke uzdravovania a zvolávanie chorôb, magické zariekavania a jeho rušenie, magické prekliatie a prenasledovanie, přičarování lásky či nenávisti, přičarování obrany a smrti, vyskytuje sa však aj rad ďalších kategórií. Ak aj Vy budete potrebovať poradiť v oblasti mágie, rituálov a ďalších magických praktík, neváhajte sa obrátiť na naše skúsené poradkyne!
Vaše Príznaky Transformácie